Свежий Готовый ZP сервера от REKOLD , готов к запуску и принимать игроков))

Список зомби плагинов:
zp_extra_jetpack_bazooka32.amxx
zm_vip.amxx
zp_extra_flamexm1014.amxx
zp_extra_multijump.amxx
zp_extra_knife_blink.amxx
zm_vip_extra_goldendg.amxx
zp_extra_goldenak_w-model.amxx
zp_bazooka_new.amxx
shield_force.amxx
azp_weapon_infi.amxx
azp_weapon_k1ases.amxx
zp_extra_skull5.amxx
azp_weapon_watergun.amxx
zp_weapon_mashingun_pkm.amxx
zp_extra_tcannon.amxx
zm_vip_extra_human_armor.amxx
zm_vip_extra_chainsaw.amxx

Классы зомби:
zp_zclasses40.amxx
zp_zcls_siren.amxx
zp_zclass_telsa_vip.amxx

Cписок простых плагинов:
xredirect.amxx
zp_server_addon_countdown.amxx
zp_aim_info.amxx
zp_new_Antiblock.amxx
zp_sub_parachute.amxx
claw_scratch.amxx
bullet_damage.amxx
ad_manager.amxx
say_admin.amxx
say_vipadmin.amxx
say_ammo.amxx
zp_special_respawn.amxx
zp_addon_bosskilled.amxx
zp_melax_bank.amxx

Список карт:
zm_cave
zm_dust2_new
zm_evil-ice_attack2
zm_ice_attack
zm_klimax
zm_klimax_prns
zm_klimax_v2
zm_toxic_house2
zm_winter_2011