Список карт:
Code
jail_Complexo_1
jail_eliteisyan_v2
Jail_Especial_V2
jail_infinity_br_v2
jail_jungle_bk
jail_Military_TDFinal
jail_nuke
jail_standler_b3
jail_tekyol
jail_temperature
jail_Titanic
jail_crime
jail_greytown
jail_poland
jail_vipzona_b1
jail_xmf
jailbreak_ptfm_v2
jb_dust2_kkz